УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Діяльність » протоколи » Положення про Громадську раду при Службі автомобільних доріг

Положення про Громадську раду при Службі автомобільних доріг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Служби автомобільних

доріг у Хмельницькій області

від « 22 » лютого 2016

№ 5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Службі автомобільних доріг

у Хмельницькій області

 

1. Загальні положення

1.1 Громадська рада при Службі автомобільних доріг (далі – Громадська рада) є тимчасовим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у вирішенні питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування області, здійснення громадського контролю за діяльністю Служби автомобільних доріг (далі – Служба).

1.2 У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням та Регламентом Громадської ради.

1.3 Положення про Громадську раду розробляється ініціативною групою з підготовки установчих зборів і затверджується Службою. Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Служби протягом трьох робочих днів з дня затвердження.

1.4 Громадська рада має бланк зі своїм найменуванням.

1.5 Діяльність Громадської ради ґрунтується на принципах відкритості, гласності, добровільності, рівності.

1.6 Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Службою.

 

2. Основні завдання Громадської ради

2.1 Сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в державному управлінні у сфері дорожнього господарства. 

2.2 Здійснення громадського контролю за діяльністю Служби.

2.3 Сприяння врахуванню Службою громадської думки під час здійснення нею повноважень щодо удосконалення та розвитку автомобільних доріг загального користування.

3. Основні функції Громадської ради

Громадська рада відповідно до своїх основних завдань:

3.1 Готує та подає Службі пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю.

3.2 Подає обов’язкові для розгляду пропозиції стосовно вирішення питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування області, удосконалення роботи Служби.

3.3 Здійснює громадський контроль за врахуванням Службою пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у її володінні, а також дотримання нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

3.4 Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб.

3.5 Збирає, узагальнює та подає Службі інформацію про пропозиції інститутів громадського суспльства щодо вирішення питань, функціонування та розвитку дорожнього господарства області, які мають важливе суспільне значення.

3.6 Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань.

3.7 Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

4. Права Громадської ради

Громадська рада має право:

4.1 Утворювати постійні та тимчасові робочі органи.

4.2 Залучати до роботи Громадської ради працівників Служби, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою керівників), а також окремих фахівців (за згодою).

4.3 Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи.

4.4 Отримувати в установленому порядку від Служби інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради та її робочих органів.

4.5 Отримувати від Служби проекти правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

4.6 Надавати пропозиції з удосконалення діяльності Служби.

4.7 Делегувати членів Громадської ради до консультативних, дорадчих та допоміжних органів, що утворюються при Службі.

4.8 Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Служба.

 

5. Формування Громадської ради.

5.1 До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – інститути громадянського суспільства).

5.2 Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Інститут громадянського суспільства для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

5.3 Кількісний склад Громадської ради визначається рішенням учасників установчих зборів.

5.4 Для формування складу Громадської ради Служба не пізніше ніж за 30 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна група).

До складу ініціативної групи входять представники інститутів громадянського суспільства, та представники Служби, при якій утворюється Громадська рада.

Персональний склад ініціативної групи Служба оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті протягом п'яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 20 календарних днів до проведення установчих зборів Служба в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб- сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

ñ рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

ñ біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

ñ копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

ñ інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

ñ інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у сфері дорожнього господарства та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року - за період діяльності);

ñ відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 15 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом 3 календарних днів.

За результатами вивчення документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група складає за 7 календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

ñ невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

ñ неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у триденний строк;

ñ недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

ñ відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

ñ перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з Службою, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Служби та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу громадської ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом 3 робочих днів з дня проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Службі.

Служба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом 3 робочих днів з дня його надходження.

5.5 На підставі протоколу установчих зборів Служба у трьохденний термін затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. 

5.6 Членство в Громадській раді є індивідуальним.

5.7 Строк повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

5.8 Після закінчення строку повноважень Громадської ради новий її склад формується відповідно до порядку, встановленого чинними нормативно- правовими актами та цим Положенням. 

5.9 Відповідальним за взаємодію з Громадською радою в Службі є фахівець із зв’язків з громадськістю та ЗМІ або інша особа, визначена керівником Служби.

5.10 Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

ñ систематичної відсутності члена Громадської ради  на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

ñ повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

ñ скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

ñ подання членом Громадської ради відповідної заяви.

5.11 Припинення членства не потребує прийняття окремого рішення Ради у

наступних випадках: 

ñ припинення громадянства України; 

ñ набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

ñ неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

ñ смерті члена Громадської ради.

5.12 У разі припинення членства у Громадській раді будь-яким з її членів кворум розраховується виходячи з кількості членів, що залишилися.

5.13 Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється в разі:

ñ коли засідання Громадської ради не проводилося протягом двох кварталів підряд;

ñ невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

ñ прийняття відповідного рішення на її засіданні;

ñ реорганізації або ліквідації Служби.

Рішення про дострокове припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом Служби.

У випадку припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – четвертим цього пункту, Служба в п’ятнадцятиденний термін утворює ініціативну групу з проведення установчих зборів в порядку, визначеному цим Положенням.

5.14 Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради.

Голова Громадської ради обирається на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова має двох заступників (один з яких є першим заступником Голови), які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

5.15 Головою Громадської ради не може бути обрано посадову особу або службову особу Служби.

5.16 Повноваження Голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради;

5.17 Питання про дострокове переобрання Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд засідання Громадської ради за ініціативою третини її членів. У цьому разі Голова Громадської ради може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин членів громадської ради, які присутні на її засіданні.

5.18 Функції секретаря Громадської ради за її рішенням, погодженим з Службою, може виконувати працівник Служби, на якого покладено організаційне забезпечення роботи Громадської ради.

 

6. Повноваження Голови Громадської ради:

Голова Громадської ради:

6.1 Організовує діяльність Громадської ради;

6.2 Скликає засідання та організовує їх підготовку, головує під час їх проведення;

6.3 Підписує документи від імені Громадської ради;

6.4 Представляє Громадську раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, Укравтодором, підприємствами, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

6.5 Може брати участь у нарадах, які проводяться Службою;

6.6 У разі відсутності Голови з поважних причин його повноваження виконує перший заступник.

 

7. Організація роботи Громадської ради.

7.1 Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до затвердженого нею Регламенту та планів роботи.

7.2 Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися Головою або за ініціативою не менше ніж однієї третини загального складу її членів. 

7.3 Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш, як половина її членів від загального складу.

7.4 Засідання Громадської ради проводяться відкрито, в них можуть брати участь з правом дорадчого голосу керівник Служби, його заступник або інша уповноважена особа.

За запрошенням Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

7.5 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

7.6 Інформація про діяльність Громадської ради (плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, щорічні звіти про роботу) розміщуються на офіційному веб-сайті Служби.

7.7 У разі створення Громадською радою постійних робочих органів, порядок їх роботи та компетенція визначаються Громадською радою. 

7.8 Служба сприяє у створенні умов для роботи Громадської ради та проведенні її засідань.