УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Діяльність » протоколи » Положення про Комітет з питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель

Положення про Комітет з питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів

Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

Протокол № 1 від

«07» квітня 2016 р.

Голова Громадської ради

                    Кривий О. М.   

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель службою автомобільних доріг у Хмельницькій області

Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області.

 

І. Загальні положення.

1.1. Комітет з питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель службою автомобільних доріг у Хмельницькій області Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – комітет), формується з числа членів Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – ради) для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до  повноважень комітету.

1.2 Комітет у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної  Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Хмельницького, Положенням про громадську раду, а також цим Положенням.

1.3. Персональний склад комітету формується радою на строк її повноважень за пропозиціями членів ради.

1.4. Члени ради за власним бажанням визначають комітети, в яких працюватимуть. Член ради може входити до складу тільки одного комітету. Член ради має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в інший комітет, про що рада приймає відповідне рішення.

1.5. Чисельний склад комітету не може бути менше 5 членів.

1.6. Члени комітету на своєму засіданні обирають голову, заступника голови та секретаря комітету. Порядок голосування та встановлення його результатів (рейтингове, простою більшістю тощо) визначається членами комітету.

1.7. Повноваження голови, заступника голови чи секретаря комітету можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

- з ініціативи голови, заступника голови чи секретаря комітету у випадку подання відповідної заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- у випадку припинення головою, заступником голови чи секретарем комітету членства у громадській раді;

- за ініціативою комітету, висловленою більше ніж половиною його членів.

1.8. Комітети є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

II. Повноваження комітету.

Комітет за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1. Розробляє та надає пропозиції щодо бюджету САД у Хмельницькій області, змін та доповнень до них, подає на розгляд САД у Хмельницькій області відповідні висновки та рекомендації;

2.2. Аналізує виконання бюджету САД у Хмельницькій області.

2.3. Здійснює моніторинг оприлюднення проектів та змін до бюджету САД у Хмельницькій області;

2.4. Здійснює моніторинг використання бюджетних коштів САД у Хмельницькій області, виявлення порушень та вжиття заходів реагування на них з метою їх припинення та притягнення винних осіб до відповідальності;

2.5. Вивчає стан справ та причини виникнення  проблем у процесі проведення дотендерних процедур і тендерних закупівель САД у Хмельницькій області;
2.6. Готує інформаційні запити до САД у Хмельницькій області, контролюючих та силових структур;
2.7. Здійснює громадський контроль за дотриманням на території  Хмельницької області вимог чинного законодавства з питань тендерних закупівель і дотримання усіх процедур регламентованих законом щодо уникнення недобросовісної конкуренції суб’єктів підприємницької діяльності на стадії допуску максимального кола учасників до участі в тендерах;
2.8. Співпрацює із засобами масової інформації шляхом висвітлення своєї діяльності та участі у журналістських розслідуваннях;

2.9. Надає оцінку своєчасності, повноти, результативності та ефективності розгляду інформаційних запитів, які підготовлено Комітетом;

2.10. Готує пропозиції щодо підвищення відкритості та прозорості роботи САД у Хмельницькій області;

2.11. Проводить громадську експертизу правильності дотримання законодавчих процедур на стадії допуску суб’єктів підприємницької діяльності до участі в тендерах , які проводить САД у Хмельницькій області;

2.12. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

2.13. Бере участь  при попередньому розгляді проекту бюджету САД у Хмельницькій області на відповідний рік, аналізує стан його виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

2.14. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, підняті питання та їх виконання на офіційному веб-сайті САД у Хмельницькій області та в інший прийнятний спосіб.

2.15. Відповідно до функціональної спрямованості делегує з числа своїх членів представників для участі в робочих засіданнях САД у Хмельницькій області, та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах САД у Хмельницькій області.

2.16. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність

2.17. Вносить зміни та доповнення до цього Положення.

2.18. Розглядає інші питання, віднесені до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

III. Організація роботи комітету.

 

3.1. Організація роботи комітету ради покладається на голову комітету. Голова комітету скликає і веде засідання комітету, дає доручення членам комітету, представляє комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комітету. Голова комітету є членом правління ради. У разі відсутності голови комітету або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комітету або секретар комітету.

3.2. Діяльність комітету здійснюється відповідно до піврічного плану роботи, затвердженого комітетом.

3.3. Комітет для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати експертні групи з залученням представників громадськості, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

3.4. У разі необхідності комітет може проводити виїзні засідання.

3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох комітетів. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням комітетів.

3.6. На засідання комітету можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.7. Проект порядку денного засідання комітету формується секретарем і подається для узгодження голові комітету. До відома членів комітету порядок денний доводиться завчасно.

3.8. Секретар комітету забезпечує участь членів комітету у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комітету і запрошеним особам матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні комітету, веде протокол засідання комітету, забезпечує ведення діловодства комітету.

3.9. Діловодство комітету ведеться державною мовою.

3.10. Комітет має бланк, в якому відображається приналежність до ради.

 

IV. Порядок проведення засідань комітету.

4.1. Засідання комітету скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комітету. Позачергові засідання скликаються за ініціативою голови комітету або не менше 3-х членів комітету.

4.2. Члени комітету беруть участь у засіданнях комітету особисто.

4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні комітету.

Член комітету може подати свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні комітету.

4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні пояснення. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі комітету участі не беруть.

4.5. За результатами вивчення і розгляду питань комітети готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комітету приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні комітету, підписуються головою комітету, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комітету (за рівністю голосів голос голови – вирішальний).

4.6. Прийнятими на спільному засіданні комітетів вважаються рішення, за які проголосувала більшість присутніх учасників спільного засідання, за умови наявності кворуму від кожного комітету.

4.7. На кожному засіданні комітету ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

-     дата і місце проведення засідання;

-     прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх та відсутніх на засіданні;

-     порядок денний засідання;

-     розглянуті питання порядку денного, список членів комітету та членів ради, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

-     результати голосування з питань порядку денного;

-     прийняті рішення.

4.8. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем комітету.

Протоколи спільних засідань комітетів підписуються головами і секретарями комітетів.

Схвалено на засіданні комітету 07  квітня 2016 р., протокол № 1 

 

Голова комітету                     Т. М. Яворська