УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Діяльність » протоколи » Положення про Комітет з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності

Положення про Комітет з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів

Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

Протокол № 1 від

«07» квітня 2016 р.

Голова Громадської ради

                     Кривий О. М.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Комітет з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності

Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

 

І. Загальні положення.

1.1. Комітет з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – Комітет), формується з числа членів Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – Ради) для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до  повноважень ради.

1.2 Комітет у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної  Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Хмельницького, Положенням про громадську раду, а також цим Положенням.

1.3. Персональний склад комітету формується радою на строк її повноважень за пропозиціями членів ради.

1.4. Члени ради за власним бажанням визначають комітети, в яких працюватимуть. Член ради може входити до складу тільки одного комітету. Член ради має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в інший комітет, про що рада приймає відповідне рішення.

1.5. Чисельний склад комітету не може бути менше 5 членів.

1.6. Члени комітету на своєму засіданні обирають голову, заступника голови та секретаря комітету. Порядок голосування та встановлення його результатів (рейтингове, простою більшістю тощо) визначається членами комітету.

1.7. Повноваження голови, заступника голови чи секретаря комітету можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

- з ініціативи голови, заступника голови чи секретаря комітету у випадку подання відповідної заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- у випадку припинення головою, заступником голови чи секретарем комітету членства у громадській раді;

- за ініціативою комітету, висловленою більше ніж половиною його членів.

1.8. Комітети є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

II. Повноваження комітету.

Комітет за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради та її комітетів;

2.2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності членів ради, дострокового припинення повноважень голови, заступників голови та членів ради;

2.3. Спільно з секретарем ради організовує її роботу;

2.4. Розглядає і вносить на затвердження радою проекти рішень щодо бланків посвідчень членів ради, фірмового бланку ради та бланків відповідних комітетів;

2.5. Співпрацює з територіальними та галузевими громадськими радами, повідомляє про результати своєї діяльності, залучає їх до розгляду нагальних питань територій та галузей;

2.6. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, комітетів шляхом висвітлення в засобах масової інформації, проведення, ознайомлення громадськості з прийнятими рішеннями;

2.7. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, отримує інформацію від структурних підрозділів САД у Хмельницькій області з цих питань;

2.8. Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів;

2.9. Здійснює громадський контроль за діяльністю органів САД на території Хмельницької області у сфері законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів;

2.10. Здійснює на території області моніторинг діяльності САД у Хмельницькій області щодо забезпечених принципів верховенства права та закону, додержання прав та свобод людини і громадянина, сприяння неминучості відповідальності за скоєнні правопорушення та формування в суспільстві нетерпимого ставлення до злочинних проявів;

2.11. Сприяє організації та веденню системної протидії корупції та правопорушенням, що пов’язані з корупцією, запобіганню цим протиправним проявам, своєчасному їх виявленню і припиненню;

2.12. Проводить інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють корупції, прогнозуванню та розробці пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням;

2.13. Представляє громадськість області у сфері здійснення заходів, сприяння, виконання Закону України «Про очищення влади» шляхом моніторингу ситуації по виконанню вимог вказаного закону САД у Хмельницькій області, поданню відповідних звернень та контролю за їх виконанням;

2.14. Виявляє та фіксує бездіяльність посадових осіб, які згідно із Законом України «Про очищення влади» зобов’язані приймати рішення щодо виконання вимог вказаного закону;

2.15. Проводить заходи щодо публічності та висвітлення в ЗМІ діяльності комітету;

2.16. Здійснює аналіз за призначенням посадових осіб САД у Хмельницькій області;

2.17. Співпрацює із засобами масової інформації шляхом висвітлення своєї діяльності та участі у журналістських розслідуваннях;
2.18. Проводить громадську та антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів САД у Хмельницькій області;

2.19. Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, підняті питання та їх виконання на офіційному веб-сайті міськвиконкому та в інший прийнятний спосіб.

2.20. Отримує, узагальнює та готує інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.21. Організовує публічні заходи, круглі столи для обговорення актуальних питань соціально-економічного розвитку міста спільно з жителями територіальної громади.

2.22. Відповідно до функціональної спрямованості делегує з числа своїх членів представників для участі в робочих засіданнях САД у Хмельницькій області, та інших комісіях, комітетах, групах, утворених при структурних підрозділах САД у Хмельницькій області.

2.23. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.24. Вносить зміни та до поповнення до цього Положення.

2.25. Розглядає інші питання, віднесені до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

III. Організація роботи комітету.

3.1. Організація роботи комітету ради покладається на голову комітету. Голова комітету скликає і веде засідання комітету, дає доручення членам комітету, представляє комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комітету. Голова комітету є членом правління ради. У разі відсутності голови комітету або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комітету або секретар комітету.

3.2. Діяльність комітету здійснюється відповідно до піврічного плану роботи, затвердженого комітетом.

3.3. Комітет для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати експертні групи з залученням представників громадськості, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

3.4. У разі необхідності комітет може проводити виїзні засідання.

3.5. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох комітетів. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням комітетів.

3.6. На засідання комітету можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.7. Проект порядку денного засідання комітету формується секретарем і подається для узгодження голові комітету. До відома членів комітету порядок денний доводиться завчасно.

3.8. Секретар комітету забезпечує участь членів комітету у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комітету і запрошеним особам матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні комітету, веде протокол засідання комітету, забезпечує ведення діловодства комітету.

3.9. Діловодство комітету ведеться державною мовою.

3.10. Комітет має бланк, в якому відображається приналежність до ради.

 

IV. Порядок проведення засідань комітету.

4.1. Засідання комітету скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комітету. Позачергові засідання скликаються за ініціативою не менше 3-х членів комітету.

4.2. Члени комітету беруть участь у засіданнях комітету особисто.

4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні комітету.

Член комітету може подати свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні комітету.

4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні пояснення. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі комітету участі не беруть.

4.5. За результатами вивчення і розгляду питань комітети готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комітету приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні комітету, підписуються головою комітету, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комітету (за рівністю голосів голос голови - вирішальний).

4.6. Прийнятими на спільному засіданні комітетів вважається рішення, за яке проголосувала більшість присутніх учасників спільного засідання, за умови наявності кворуму від кожного комітету.

4.7. На кожному засіданні комітету ведеться протокол. У протоколі зазначаються:

-     дата і місце проведення засідання;

-     прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх та відсутніх на засіданні;

-     порядок денний засідання;

-     розглянуті питання порядку денного, список членів комітету та членів ради, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;

-     результати голосування з питань порядку денного;

-     прийняті рішення.

4.8. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем комітету.

Протоколи спільних засідань комітетів підписуються головами і секретарями комітетів.

Схвалено на засіданні комітету 07 квітня 2016 р., протокол № 1 

 

Голова комітету                     О. О. Перемібеда