УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Діяльність » протоколи » Положення про комітети Громадської ради при Службі автодоріг

Положення про комітети Громадської ради при Службі автодоріг

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів

Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

від 7 квітня 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комітети Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комітети Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – комітети) є структурними підрозділами Громадської ради при службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – рада), що обираються з числа її членів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її повноважень.

1.2 Комітети у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної  Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про громадську раду, а також цим Положенням.

1.3. В складі ради працюють комітети:

-               з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності;

-               з питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель службою автомобільних доріг у Хмельницькій області ;

Рада своїм рішенням може змінювати перелік комітетів та їх завдання.

1.3. Персональний склад комітетів формується радою на строк її повноважень за пропозиціями членів ради.

1.4. Члени ради за власним бажанням визначають комітети, в яких працюватимуть. Член ради може входити до складу тільки одного комітету. Член ради має право протягом терміну повноважень згідно з поданою заявою переходити в інший комітет, про що рада приймає відповідне рішення.

1.5. Чисельний склад комітету не може бути менше 5 членів.

1.6. Члени комітету на своєму засіданні обирають голову, заступника голови та секретаря комітету.

1.7. Повноваження голови, заступника голови чи секретаря комітету можуть бути достроково припинені за рішенням ради:

- з ініціативи голови, заступника голови чи секретаря комітету у випадку подання відповідної заяви про відкликання його з посади за власним бажанням;

- у випадку припинення головою, заступником голови чи секретарем комітету членства у громадській раді;

- за ініціативою комітету, висловленою більше ніж половиною його членів.

1.8. Комітети є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

II. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТІВ

 

Комітети за дорученням ради або за власною ініціативою:

2.1. Здійснюють підготовку та вивчення проблемних питань для розгляду їх на засіданнях ради та пропозицій щодо їх вирішення. Для цього збирають інформацію, роблять запити, здійснюють експертний аналіз цих питань.

2.2. Готують та подають службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – САД у Хмельницькій області ), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом.

2.3. Готують та подають САД у Хмельницькій області  пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю.

2.4. Подають САД у Хмельницькій області пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи САД у Хмельницькій області.

2.5. Проводять відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

2.6. Здійснюють громадський контроль за врахуванням САД у Хмельницькій області пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

2.7. Інформують в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

2.8. Отримують, узагальнюють та подають САД у Хмельницькій області інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення.

2.9. Організовують публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці спільно з галузевими та територіальними громадськими радами.

2.10. Відповідно до функціональної спрямованості делегують з числа своїх членів представників для роботи в складі колегій відповідних департаментів та управлінь САД у Хмельницькій області.

2.11. Готують та оприлюднюють щорічний звіт про свою діяльність.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТІВ

 

3.1. Організація роботи комітету ради покладається на голову комітету. Голова комітету скликає і веде засідання комітету, дає доручення членам комітету, представляє комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комітету.

Голова комітету є членом правління ради. У разі відсутності голови комітету або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, його функції здійснює заступник голови комітету або секретар комітету.

3.2.  Комітет для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати експертні групи з залученням представників громадськості, працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3.3. У разі необхідності комітет може проводити виїзні засідання.

3.4.  За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше комітетів. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням комітетів.

3.5.  На засідання комітету можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, політичних партій і громадських організацій, інші особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного.

3.6. Проект порядку денного засідання комітету формується секретарем і подається для узгодження голові комітету. До відома членів комітету порядок денний доводиться завчасно.

3.7. . Секретар комітету забезпечує участь членів комітету у засіданнях і сповіщає їм дату, час і місце проведення засідання, надає членам комітету і запрошеним особам матеріали, підготовлені для розгляду на черговому засіданні комітету, веде протокол засідання комітету, забезпечує ведення діловодства комітету.

3.8Діловодство комітету ведеться державною мовою.

3.9. Комітет має бланк, в якому відображається приналежність до ради.

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ КОМІТЕТІВ

 

4.1. Засідання комітету скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від загального складу комітету. Позачергові засідання скликаються за ініціативою не менше 3-х членів комітету.

4.2. Члени комітету беруть участь у засіданнях комітету особисто.

4.3. Порядок денний затверджується безпосередньо на засіданні комітету.

Член комітету може подати свої пропозиції щодо питань порядку денного, які розглядаються на засіданні комітету.

4.4. Особи, запрошені на засідання з окремих питань, можуть виступати при їх обговоренні, вносити пропозиції, робити зауваження по суті обговорення питання, давати необхідні пояснення. Після розгляду відповідного питання і прийняття рішення ці особи в подальшій роботі комітету участі не беруть.

4.5. За результатами вивчення і розгляду питань комітети готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації комітету приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні комітету, підписуються головою комітету, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комітету (за рівністю голосів голос голови - вирішальний).

4.6. Прийнятими на спільному засіданні комітетів вважається рішення, за яке проголосувала більшість присутніх учасників спільного засідання, за умови наявності кворуму від кожного комітету.

4.7. На кожному засіданні комітету ведеться протокол.

4.8. Протоколи засідань підписуються головою і секретарем комітету.

Протоколи спільних засідань комітетів підписуються головами і секретарями комітетів.

  

V. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ КОМІТЕТІВ

 

5.1. З питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності.

 

5.1.1. Готує та розглядає пропозиції щодо внесення змін до регламенту ради, цього Положення, інших актів, що стосуються роботи ради та її комітетів;

5.1.2. Готує висновки і рекомендації з питань, що стосуються прав та гарантій діяльності членів ради, дострокового припинення повноважень голови, заступників голови та членів ради;

5.1.3. Спільно з секретарем ради організовує її роботу;

5.1.4. Розглядає і вносить на затвердження радою проекти рішень щодо бланків посвідчень членів ради, фірмового бланку ради та бланків відповідних комітетів;

5.1.5. Співпрацює з територіальними та галузевими громадськими радами, повідомляє про результати своєї діяльності, залучає їх до розгляду нагальних питань;

5.1.6. Вносить пропозиції щодо забезпечення гласності в діяльності ради, її органів, комітетів шляхом висвітлення в засобах масової інформації, проведення, ознайомлення громадськості з прийнятими рішеннями;

5.1.7. Розглядає матеріали щодо врегулювання земельних відносин відповідно до діючого законодавства, отримує інформацію від структурних підрозділів САД у Хмельницькій області з цих питань;

5.1.8. Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів;

5.1.9. Здійснює громадський контроль за діяльністю органів САД на території Хмельницької області у сфері законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів;

5.1.10. Здійснює на території області моніторинг діяльності САД у Хмельницькій області щодо забезпечених принципів верховенства права та закону, додержання прав та свобод людини і громадянина, сприяння неминучості відповідальності за скоєні правопорушення та формування в суспільстві нетерпимого ставлення до злочинних проявів;

5.1.11. Сприяє організації та веденню системної протидії корупції та правопорушенням, що пов’язані з корупцією, запобіганню цим протиправним проявам, своєчасному їх виявленню і припиненню;

5.1.12. Проводить інформаційно-аналітичну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють корупції, прогнозуванню та розробці пропозицій і рекомендацій щодо підвищення ефективності протидії корупційним правопорушенням;

5.1.13. Представляє громадськість області у сфері здійснення заходів, сприяння, виконання Закону України «Про очищення влади» шляхом моніторингу ситуації по виконанню вимог вказаного закону САД у Хмельницькій області, поданню відповідних звернень та контролю за їх виконанням;

5.1.14. Виявлення та фіксація бездіяльності посадових осіб, які згідно із Законом України «Про очищення влади» зобов’язані приймати рішення щодо виконання вимог вказаного закону;

5.1.15. Проведення заходів щодо публічності та висвітлення в ЗМІ діяльності комітету;

5.1.16. Здійснює аналіз за призначенням посадових осіб САД у Хмельницькій області;

5.1.17. Співпрацює із засобами масової інформації шляхом висвітлення своєї діяльності та участі у журналістських розслідуваннях;

5.1.18. Проводить громадську та антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів САД у Хмельницькій області;

5.1.19. Розглядає інші питання, віднесені до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.

 

5.2. З питань бюджету та моніторингу тендерних закупівель службою автомобільних доріг у Хмельницькій області.

 

5.2.1. Бере участь у попередньому розгляді проекту бюджету САД у Хмельницькій області на відповідний рік, аналізує стан його виконання та вносить пропозиції щодо змін та доповнень до нього;

5.2.2. Розробляє та надає пропозиції щодо бюджету САД у Хмельницькій області, змін та доповнень до них, подає на розгляд САД у Хмельницькій області відповідні висновки та рекомендації;

5.2.3. Аналізує виконання бюджету САД у Хмельницькій області.

5.2.4. Здійснює моніторинг оприлюднення проектів та змін до бюджету САД у Хмельницькій області;

5.4.5. Здійснює моніторинг використання бюджетних коштів САД у Хмельницькій області, виявлення порушень та вжиття заходів реагування на них з метою їх припинення та притягнення винних осіб до відповідальності;

5.4.6. Вивчає стан справ та причини виникнення  проблем у процесі проведення дотендерних і тендерних закупівель САД у Хмельницькій області;
5.4.7. Готує інформаційні запити до САД у Хмельницькій області, контролюючих та силових структур;

5.4.8. Здійснює громадський контроль за дотриманням на території  Хмельницької області вимог чинного законодавства з питань тендерних закупівель і дотримання усіх процедур регламентованих законом щодо уникнення недобросовісної конкуренції суб’єктів підприємницької діяльності на стадії допуску максимального кола учасників до участі в тендерах;

5.4.9. Співпрацює із засобами масової інформації шляхом висвітлення своєї діяльності та участі у журналістських розслідуваннях;

5.4.10. Надає оцінку своєчасності, повноті, результативності та ефективності розгляду інформаційних запитів, які підготовлено Комітетом;

5.4.11. Готує пропозиції щодо підвищення відкритості та прозорості роботи САД у Хмельницькій області;

5.4.12. Проводить громадську та антикорупційну експертизу правильності дотримання законодавчих процедур на стадії допуску суб’єктів підприємницької діяльності до участі в тендерах, які проводить САД у Хмельницькій області;

5.4.13. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних з функціональним призначенням комітету.