УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області

» Діяльність » протоколи » Регламент Громадської ради

Регламент Громадської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області

07.04.2016

 

 

                                                                                                                         

Регламент

Громадської ради при Службі автомобільних доріг

у Хмельницькій області

 

І. Загальні положення

 

1.1 Громадська рада при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі - Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування.

1.2. Регламент Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області (далі – регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Службі автомобільних доріг у Хмельницькій області.

1.3. Робота Громадської ради є відкритою і прозорою. Громадська рада інформує службу автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності Громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

1.4. Раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачений Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

 

ІІ. Планування роботи

 

2.1. Робота Громадської ради проводиться за річними та квартальними планами, які затверджуються Громадською радою та планами комітетів, які затверджуються комітетами.

2.2. Формування планів роботи ради здійснюється головою Громадської ради (або за його дорученням одним із його заступників) спільно із секретарем Громадської ради за пропозиціями комітетів Громадської ради.

2.3. Плани роботи Громадської ради на рік та квартал затверджуються на засіданні Громадської ради.

2.4. Планування роботи Громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно - правових актів, участі у проведенні службою автомобільних доріг у Хмельницькій області та її посадовими особами консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

2.5. Плани роботи Громадської ради передбачають такі види заходів:

- чергові засідання Громадської ради;

- чергові засідання правління;

- засідання комітетів;

- проведення громадської експертизи діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області;

- проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно - правових актів служби автомобільних доріг України;

- заходи в межах проведення службою автомобільних доріг у Хмельницькій області консультацій з громадськістю;

- забезпечення інформування службою автомобільних доріг у Хмельницькій області та її посадовими особами громадськості про діяльність Громадської ради;

- інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

2.6. План роботи Громадської ради на наступний рік (квартал) ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного періоду.

2.7. Члени подають керівникам постійних комітетів свої пропозиції для включення до плану роботи Громадської ради на рік (квартал) за три тижні до закінчення поточного періоду. Схвалені на засіданнях комітетів пропозиції, розглядаються правлінням Громадської ради на засіданні і після  затвердження включаються до плану роботи не пізніше, ніж за тиждень відповідно до поточного періоду. 

 

ІІІ. Порядок підготовки та проведення

засідань Громадської ради

 

3.1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради скликаються за ініціативою голови Громадської ради або однієї третини загального складу її членів. Засідання правління Громадської ради проводиться не рідше ніж один раз в два місяці.

3.2. Дата наступного проведення наступного засідання ради та правління визначається на поточному засіданні ради.

3.3. Проект порядку денного засідання Громадської ради попередньо затверджується правлінням.

3.4. Повідомлення про проведення засідання Громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті служби автомобільних доріг у Хмельницькій області шляхом оприлюднення протоколів Громадської ради та правління не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати проведення чергового засідання.

 3.5. Позачергові засідання Громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються в обов’язковому порядку головою Громадської ради на вимогу не менше як однієї третини загального складу членів Громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, подаються голові Громадської ради і розглядаються правлінням Громадської ради. Позачергове засідання Громадської ради скликається (проводиться) не пізніше як у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання ради не пізніше, ніж за п’ять календарних днів до його проведення розміщується на офіційному веб-сайті або шляхом надсилання повідомлення членам ради на електронну пошту. 

3.6. Засідання Громадської ради та правління проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради та правління можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Інформацію про їхню присутність головуючий надає на початку засідання.

Інші особи можуть виступати на засіданні за рішенням більшості присутніх членів ради.

У разі некоректної поведінки (порушення порядку, нереагування на зауваження головуючого тощо) на засіданні Громадської ради чи правління, осіб, які не є членами Громадської ради, рішенням 1/3 від присутніх членів ради, їм може бути пред’явлена вимога залишити засідання ради чи правління.  

Уповноважений представник апарату служби автомобільних доріг у Хмельницькій області та представник юридичного відділу можуть брати участь у всіх засіданнях громадської ради та правління.

3.7. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її членів. Перед початком засідання секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

3.8. На початку засідання Громадської ради затверджується порядок денний шляхом відкритого голосування, проект якого пропонується головою Громадської ради.

3.9. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада приймає рішення.

3.10. Розсилка членам проектів рішень та інших матеріалів, пов’язаних з діяльністю Громадської ради, здійснюється секретарем Громадської ради за умови надання електронної адреси членом Громадської ради.

У разі неможливості отримання матеріалів на електронну адресу, члени Громадської ради можуть ознайомитися з ними у секретаря.

3.11. За звичайних обставин тривалість засідання Громадської ради становить годину без перерви. Перерва в засіданні Громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення Громадської ради або за ініціативи головуючого на засіданні.

За рішенням Громадської ради тривалість засідання Громадської ради може бути подовжена.

3.12. Для доповідей на засіданнях ради надається до 15 хвилин, співдоповідей - до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 5 хвилин, для повторних виступів, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 3 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, пропозицій, повідомлень і довідок - до 2 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою Громадської ради може продовжити час виступу.

3.13. У разі некоректної поведінки (порушення порядку, нереагування на зауваження головуючого тощо) членів Громадської ради на засіданнях Громадської ради чи правління, рішенням більшості від присутніх їм може пред’явлена вимога залишити засідання ради чи правління.

3.14. Під час проведення засідання Громадської ради чи правління секретар ради веде та складає протокол, який оформляється, підписується головуючим та оприлюднюється не пізніше ніж через 7 днів з дати проведення засідання.

 

ІV. Інші питання співпраці із службою автомобільних доріг у Хмельницькій області

 

4.1. Голова ради може бути присутнім на робочих засіданнях служби автомобільних доріг у Хмельницькій області.

4.2. Рада готує та подає до службі автомобільних доріг у Хмельницькій області щороку (щоквартально), за потребою, пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні Громадської ради.

4.3. Громадська рада може подати до служби автомобільних доріг у Хмельницькій області пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою на підставі рішення одного із постійних комітетів і затверджених правлінням. 

4.4. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує службу автомобільних доріг у Хмельницькій області про ухваленні Громадською радою рішення шляхом подання прийнятих рішень на паперових та електронних носіях в управління організаційно-інформаційної роботи та контролю Хмельницької міської ради.

4.5. Всі запити громадської ради до підрозділів або посадових осіб органів влади, місцевого самоврядування чи інших закладів/організацій подаються від імені ради на відповідному бланку за підписом голови або заступників голови.

Відповідні запити в межах повноважень від комітетів подаються на бланках комітетів за підписом голови або заступника комітету.

 

V. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадської антикорупційної експертизи проектів  нормативно - правових актів

 

5.1. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

5.2. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється Громадською радою винятково на її засіданнях на підставі пропозицій, внесених членами Громадської ради. 

5.3. Для проведення громадської експертизи діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, комітет Громадської ради з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності може утворювати експертну групу, до складу якої може залучати інший комітет громадської ради та експертів за їх згодою. 

5.4. Результати проведення громадської експертизи діяльності служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Громадської ради.

 

VІ. Порядок висвітлення діяльності ради

 

6.1. На офіційному веб-сайті служби автомобільних доріг у Хмельницькій області в обов’язковому порядку розміщуються відповідні документи ради: положення про Громадську раду, положення про комітети, регламент, плани роботи, протоколи засідань та рішення, щорічний звіт про діяльність, інформація про склад Громадської ради, комітетів та керівництво.

В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей. 

6.2. Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням схвалюється правлінням Громадської ради, а потім виноситься на затвердження Громадської ради.

6.3. Розміщення офіційної інформації про діяльність Громадської ради на офіційному веб - сайті служби автомобільних доріг у Хмельницькій області здійснюється секретарем Громадської ради спільно з комітетом з питань регламенту, антикорупційної діяльності та законності Громадської ради.

6.4. При взаємодії з засобами масової інформації, офіційну точку зору Громадської ради може висловлювати голова Громадської ради або, за його дорученням, один із заступників. У всіх інших випадках члени ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради. Голова Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції Громадської ради має послуговуватися винятково рішеннями Громадської ради. У всіх інших випадках голова Громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію Громадської ради.  

 

VІІ. Посвідчення члена Громадської ради

 

Члени Громадської ради мають посвідчення встановленого зразка, яке затверджується рішенням Громадської ради та підписується головою або першим заступником.

Нумерація посвідчень здійснюється відповідно до нумерації у рішенні служби автомобільних доріг у Хмельницькій області про затвердження персонального складу Громадської ради.

Посвідчення діє на термін повноважень Громадської ради, що зазначається у посвідченні.

Підготовка, друк та облік посвідчень здійснюється секретарем Громадської ради.

У разі припинення членства посвідчення підлягає здачі секретарю Громадської ради.